اخبار مرکز

به عمل کار برآيد به “سخنرانی” نيست!

به عمل کار برآيد به “سخنرانی” نيست!

در اين جدول ها ببينيد:

?نتايج تعامل مثبت و مذاكرات موثر مركز وکلا و ارائه پیشنهاد های جدید به مسئولان ارشد قوه قضائيه در خصوص پيش نويس «آيين نامه تعرفه حق الوکاله و حق مشاوره و مقایسه پیشنهاد های  صورت گرفته توسط مرکز وکلا و متن پیشنهادی کانون مرکز با متن مصوب»

جدولها گوياست و نيازي به هيچ توضيحی نيست!

 

دکمه بازگشت به بالا