اخبار معاونت وکلای قوه قضائیه

برگزاري مراسم تحليف متقاضيان پروانه وكالت

تحليف و اعطاي پروانه وكالت تعدادي از متقاضيان در تهران و ساير استانها برگزار گرديد.

مراسم اداي سوگند تني چند از متقاضيان داراي سابقه قضايي و همچنين كارآموزان وكالت در ساختمان اصلي مركز و با حضور دادستان دادسراي انتظامي با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي برگزار گرديد.

ضمناً جهت تسهيل و تسريع در امور متقضايان طبق هماهنگي هاي صورت گرفته با هيات مديره هاي استاني اين مراسم در ساير استانها نيز وفق ضوابط مربوطه اجرا مي گردد.

دکمه بازگشت به بالا